CABAL2 : Event ฉลองเปิดเซิฟเวอร์ใหม่ (กิจกรรม Welcome Back และ New User แจกเพียบ! Chain Box #2 )


1. Welcome Back Event

กิจกรรมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของเหล่านักสู้ พร้อม Level Up Event สุดมันส์!!


 ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) -  วันที่ 31 มีนาคม 2560 (23.59น.)

 

 รายละเอียดกิจกรรม :
 -
สำหรับไอดีที่ไม่ได้ทำการล็อกอินตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป เมื่อทำการ
login จะได้รับไอเทม

  Welcome Back Supply Box
- สำหรับไอดีที่ไม่ได้ทำการล็อกอินตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป เมื่อกลับมาทำการล็อกอิน จะได้รับไอเทม Welcome Back Supply
  Box ผ่านทาง Cash Inventory
- ระบบจะทำการส่งไอเทมให้ เมื่อผู้เล่นทำการ ล็อคอินเข้า Server Ektensia เท่านั้น!!
  (หากทำการเข้า Server Aldrethia ก่อน จะไม่ได้รับไอเทม และทีมงานสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล)
- สามารถนำไอเทมไปใช้ใน Server ใหม่ได้ โดยการเข้าตัวละครที่ Server Aldrethia และนำไอเทมออกจาก Cash Inventory
- ผู้เล่นจะต้องทำการรับไอเทมออกจาก Cash Inventory ภานใน 24 ชม. หลังจากได้รับไอเทม
จำนวน สถานะไอเทม ระยะเวลาไอเทม
Premium Wing 1 ผูกมัดไอดี 15 วัน
Beetle 1 ผูกมัดไอดี 30 วัน
Durable Leather Bag 1 ผูกมัดตัวละคร -
Superior Capsule 500 - -
HP Brew x 100   - -
MP Brew x 100   - -
Horse Mask   ผูกมัดไอดี 30 วัน
Warrior Disguise Costume   ผูกมัดไอดี 30 วัน
Name Change Kit 1 ผูกมัดตัวละคร -สำหรับผู้เล่นที่ Welcome Back กลับมา  จะได้รับกล่อง Veteran Mercenary Supply
เมื่อมีเลเวลตามที่กำหนด ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) -  วันที่ 31 มีนาคม 2560 (23.59น.)

** ผู้เล่นจะต้องทำการรับไอเทมออกจาก Cash Inventory ภานใน 24 ชม. หลังจากได้รับ
    เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลตามลำดับของเลเวล
 2. กิจกรรม New User (เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้น!!)
ต้อนรับไอดีใหม่ แจกเพียบ! Chain Box #2


 ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)!!
ไอดีใหม่ที่ไม่เคยสร้างตัวละครมาก่อน (เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้น!!) เมื่อทำการสร้างตัวละคร
ระบบจะทำการส่ง Chain Box ผ่านทาง Cash Invertory


 
 เงื่อนไขการรับ Chain Box  :
1. ผู้เล่นจะต้องทำการรับไอเทมดังกล่าวภายใน 1 ชม. หลังจากสร้างตัวละคร มิฉะนั้นไอเทมจะถูกลบโดย อัตโนมัติ
2. เมื่อทำการรับไอเทม Chain Box จะต้องทำการเปิด ภายใน 1 ชม. หลังจากทำการรับไอเทม
3. 1 ID สามารถรับไอเทมได้เพียง 1 ครั้ง


 Chain Boxผู้เล่นใหม่รับไปเลยไอเทม Chain Box
Chain Box คือไอเทมกล่องของขวัญ ที่สามารถรับไอเทมได้ตามกำหนด LV. ของตัวละคร อาทิเช่น 

ทีมงาน CABAL2 Thailand
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
CB2